Meest gestelde vragen

Frequently Asked Questions (FAQ)
1. Wanneer moet ik een CDG certificaat hebben?
2. Wanneer handel ik in gewasbeschermingsmiddelen?
3. Ik wil in aanmerking komen voor CDG-certificering. Waar begin ik?
4. Wanneer ben ik vrijgesteld van CDG-certificering?  
5. Ik ben loonwerker, heb ik een CDG-certificering nodig?
6. Moeten buitenlandse bedrijven een CDG-certificaat hebben?
7. Mag ik middelen met een Nederlands etiket aan een afnemer in het buitenland leveren?
8. Is de verklaring ‘toepassing op Nederlands grondgebied’ komen te vervallen?
9. Ik ben CDG gecertificeerd. Aan wie mag ik professionele gewasbeschermingsmiddelen verkopen?
10. Mag een teler in het buitenland ontvangen middelen retour leveren?
11. Voor welke leveringen heb ik specifieke CDG-documenten nodig?
12. Wanneer ben je een extern opslagbedrijf?
13. Mag ik bestrijdingsmiddelen verkopen?
14. Waarom het CDG certificatieschema?
15. Welke invloed heeft CDG op het middelenpakket?
16. Welke voordelen biedt CDG voor het bedrijf zelf?
17. Waarom zitten er ISO onderdelen in CDG?
18. Welke eisen bevat het CDG certificatieschema?
19. CDG verankeren in de markt?
20. CDG verankeren in de wet?
21. Wie controleert op CDG en hoe vaak?
22. En wanneer bedrijven meerdere certificaten hebben?
23. Voor wie is CDG bedoeld?
24. Wie is er CDG gecertificeerd?
25. Waar vind ik een BRZO voorbeeldberekening?
 
1. Wanneer moet ik een CDG certificaat hebben?
Alle bedrijven die professionele gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen dienen in het bezit te zijn van een geldig CDG certificaat én te zijn opgenomen in het register onder beheer van de Stichting CDG.
terug


2. Wanneer handel ik in gewasbeschermingsmiddelen?
Distributeur. Op het moment dat gewasbeschermingsmiddelen afzonderlijk worden gefactureerd is sprake van handel.
Loonwerkers. Voor loonwerkers geldt dat deze op het moment dat gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast en deze dienst als één geheel worden gefactureerd, niet worden gezien als handelaar.
Externe opslaghouders. Een externe opslaghouder mag zonder CDG-certificaat niet zelfstandig gewasbeschermingsmiddelen factureren. Er is immers sprake van handel.
terug


3. Ik wil in aanmerking komen voor CDG-certificering. Waar begin ik?
U kunt zich aanmelden bij Stichting CDG door contact op te nemen met het secretariaat. Onder ‘downloads CDG schema’ kunt u alle benodigde documenten vinden.
Indien u begeleiding nodig heeft om te komen tot het CDG certificaat kan een beroep worden gedaan op o.a. de volgende bedrijven/personen:

 • Antoine van den Broek (Quality Assurance: info@qualityassurance.nl)
 • Alma Ruting (Q-Point: a.ruting@q-point-bv.nl).
 • Huguette Tychon (HTP-advies: huguette@htp-advies.nl)
 • Hedde Cazemier (CKBadvies: info@ckbadvies.nl)

 terug


4. Wanneer ben ik vrijgesteld van CDG-certificering?
Alleen in de volgende gevallen kan sprake zijn van vrijstelling:

 • Producenten van gewasbeschermingsmiddelen (toelatingshouders) die gewasbeschermingsmiddelen afleveren aan distributeurs
   
 • Producenten die middelen afleveren aan professionele gebruikers met het oog op zaadbehandeling of zaadontsmetting door deze gebruikers zelf (geen toepassing op gewassen)
   
 • Loonwerkers die 1) beschikken over een geldig certificaat Voedselkwaliteit Loonwerk (VKL-G incl. de extra module handel) én 2) Niet meer dan 1.500 kilogram/liter verkopen of afleveren per jaar.

Bij twijfel kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting CDG.
terug


5. Ik ben loonwerker, heb ik een CDG-certificering nodig?
Alle bedrijven die handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen moeten vanaf 1 januari 2010 over een CDG-certificaat beschikken. In beginsel vallen loonwerkers die in gewasbeschermingsmiddelen handelen dus ook onder deze verplichting.
Onderstaand zijn de opties voor loonwerkers weergegeven.
Optie 1. Loonwerkers die handelen in gewasbeschermingsmiddelen tot een hoeveelheid van 1500 kg/liter per jaar hebben vier opties:

 • CDG-certificering;
 • Behalen van VKL-G (VKL + aanvullende module) via Stichting Pro aCt (zie hier);
 • Extern opslagbedrijf worden van een CDG gecertificeerd bedrijf; of
 • Beëindigen van handelsactiviteiten
Optie 2. Loonwerkers die meer dan 1500 kg/liter per jaar verhandelen hebben 3 opties:
 • CDG-certificering;
 • Extern opslagbedrijf worden van een CDG gecertificeerd bedrijf; of
 • Beëindigen van handelsactiviteiten

 terug


6. Moeten buitenlandse bedrijven een CDG-certificaat hebben?
Ja. Alle bedrijven die op Nederlands grondgebied actief zijn, zijn gebonden aan Nederlandse wet- en regelgeving. Dus alle bedrijven die in Nederland professionele gewasbeschermingsmiddelen op de markt willen brengen moeten beschikken over een geldig CDG certificaat én zijn opgenomen in het register van de Stichting CDG.
terug


7. Mag ik middelen met een Nederlands gebruiksvoorschrift aan een afnemer in het buitenland leveren?
Voor het antwoord op deze vraag kunt u het Stroomschema Internationale Handel raadplegen. Zie hier.
terug


8. Is de verklaring ‘toepassing op Nederlands grondgebied’ komen te vervallen?
Met de introductie van het CDG certificatieschema (versie 3.0) is deze verklaring komen te vervallen. Eindgebruikers met afleveradressen in het buitenland maar grondbezit in Nederland moeten ook middelen met een Nederlands etiket kunnen blijven ontvangen. Dergelijke leveringen kunnen blijven plaatsvinden als het geldende ketenclausule ‘doorlevering CDG’ wordt ondertekend door beide partijen. Zie de relevante bepalingen in het CDG-schema (artikel 6.7.).
terug


9. Aan wie mag ik professionele gewasbeschermingsmiddelen verkopen als ik een CDG-certificaat heb?
Het CDG certificatieschema bepaalt dat het leveren van professionele gewasbeschermingsmiddelen uitsluitend is toegestaan aan:

 • Bedrijven die zijn ingeschreven in het register van de Stichting CDG;
 • Eindgebruikers met Nederlands grondgebied;
 • Bedrijven die niet CDG gecertificeerd zijn maar waarbij vooraf vast staat dat deze middelen niet in Nederland op de markt worden gebracht. Zie de relevante bepalingen in het CDG-schema (artikel 6.7.).

terug


10. Mag een teler in het buitenland ontvangen middelen retour leveren?
Ja, dat mag. Retourleveringen aan de oorspronkelijke verkoper vallen niet onder de definitie ‘op de markt brengen’. Zie het Stroomschema Internationale Handel. Hierin zijn de regels over de levering van gewasbeschermingsmiddelen aan afnemers in het buitenland uitgewerkt.
terug


11. Voor welke leveringen heb ik specifieke CDG-documenten nodig?
Voor de volgende handelingen met gewasbeschermingsmiddelen zijn specifieke CDG-documenten nodig:

 • Levering van gewasbeschermingsmiddelen onder gecontroleerde distributie. Zie hier.
 • Levering van gewasbeschermingsmiddelen aan afnemers in het buitenland. Om beter inzichtelijk te maken welke CDG-documenten voor de diverse leveringen zijn vereist, is een stroomschema opgesteld. Zie het Stroomschema Internationale Handel.

terug


12. Wanneer ben je een extern opslagbedrijf (voorheen: depothouder)?
Indien een CDG-bedrijf opslag van gewasbeschermingsmiddelen heeft uitbesteed aan een derde partij, dan fungeert deze partij als extern opslagbedrijf. Een extern opslagbedrijf is een (externe) organisatie die:

 • Professionele gewasbeschermingsmiddelen in beheer heeft, die eigendom zijn van een CDG-deelnemer; en
 • Niet zelf verkoopactiviteiten verricht met die professionele gewasbeschermingsmiddelen.

De CDG-norm stelt een aantal eisen aan externe opslagbedrijven. Zie o.a. artikelen 5.1. en 5.8.
terug


13. Mag ik bestrijdingsmiddelen verkopen?
Niemand mag in Nederland zomaar gewasbeschermingsmiddelen (ook wel bestrijdingsmiddelen genoemd) verkopen. Dat is ook maar goed ook, want onverantwoord gebruik kan nadelige effecten met zich meebrengen voor mens, dier en milieu. Om in Nederland gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen, zijn diverse voorschriften van toepassing. Zo moet het product zijn toegelaten door het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (zie ook website Ctgb). Om het middel vervolgens te mogen verkopen, geldt sinds 1996 de verplichting om als persoon te beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid (zie ook website Bureau Erkenningen). Sinds 2010 geldt voor iedereen die professionele gewasbeschermingsmiddelen op de markt wil brengen de algemeen verbindend verklaring van het CDG-certificatieschema (voor aanvullende informatie, zie elders op deze site)
terug


14. Waarom het CDG certificatieschema?
Het doel van het certificatieschema is om ervoor te zorgen dat CDG-deelnemers:

 • Inzicht hebben in de in- en uitgaande stromen van gewasbeschermingsmiddelen;
 • Het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde wijze uitvoeren dankzij een werkend managementsysteem; en
 • Inzichtelijk kunnen maken dat de onderneming voldoet aan de wetgeving.
De gedachte achter het invoeren van een certificering voor bedrijven die actief zijn in de distributie van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland is:
Zeg wat je doet,
doe wat je zegt en
laat zien dat je doet wat je zegt
Voornoemde is in het certificatieschema vertaald in een aantal processen en procedures met als kernwoorden:
 • Traceerbaarheid
 • Toetsbaarheid
 • Te kwantificeren doelstellingen

Conformiteit met het CDG-schema wordt getoetst door certificerende instellingen (CI) die onder toezicht staan van de Raad voor Accreditatie (RvA). Certificering heeft hierdoor een hoge mate van betrouwbaarheid. Certificering waarborgt hetgeen in een schema is vastgesteld en waar een bedrijf aan dient te voldoen.
terug


15.Welke invloed heeft CDG op het middelenpakket?
Stichting CDG heeft geen invloed op het middelenpakket.
Wél kan de Stichting CDG gewasbeschermingsmiddelen aanwijzen die onder het regime van gecontroleerde distributie komen te vallen. Gecontroleerde distributie kan eraan bijdragen dat gewasbeschermingsmiddelen ook onder moeilijke omstandigheden beschikbaar blijven.
terug


16. Welke voordelen brengt het CDG-certificatieschema voor bedrijven met zich mee?
Het CDG schema is op initiatief van de distributiebranche zelf opgesteld. Het CDG certificatieschema borgt een hoog kwaliteitsniveau van de bedrijven die in gewasbeschermingsmiddelen handelen. Het CDG certificatieschema bevat zowel eisen aan het product (borging dienstverlening) als aan het systeem van bedrijven (organisatie). De ervaring leert dat de CDG voorschriften uit het CDG-schema bijdragen aan optimalisatie van bedrijfsprocessen.
De ervaringen wijzen uit dat het invoeren van de CDG voorschriften in de bedrijfsvoering in eerste instantie uiteraard een bepaald tijdbeslag en investering vraagt. Echter, de besparingen als gevolg van het helder doorlopen van alle bedrijfsprocessen blijken zodanig te zijn, dat overal financiële voordelen worden behaald. Voordelen zijn bijvoorbeeld:

 • Inzichtelijkheid goederenstromen;
 • Duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden;
 • Verbetering van werkstructuren;
 • Minder voorraad verschillen;
 • Eenvoudiger inzet van tijdelijk/nieuw personeel;
 • Beter inzicht in risico’s binnen de bedrijfsvoering.

terug


17. Waarom is het CDG certificatieschema opgesteld conform ISO-normering?
Het CDG certificatieschema is opgesteld volgens de systematiek van de ISO norm 9001. ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan kwaliteitsmanagementsystemen van organisaties. De norm wordt breed toegepast in verschillende sectoren. De norm borgt een duidelijke procesbeschrijving van hetgeen binnen bedrijven plaatsvindt. Continuïteit van veilige en verantwoordelijke bedrijfsprocessen wordt bereikt door het vastleggen van heldere afspraken.
Het belangrijkste verschil tussen de ISO-norm en het CDG-certificatieschema is dat de eisen uit het CDG-certificatieschema zich beperken tot de werkzaamheden van bedrijven die raken aan handelingen met gewasbeschermingsmiddelen. Meststoffen, graan en materialen vallen niet onder het CDG certificatieschema. In ISO-certificeringen worden alle activiteiten en processen op het bedrijf meegenomen.
terug


18. Welke eisen bevat het CDG-certificatieschema?
Het CDG-certificatieschema bevat o.a. de volgende elementen:

 • Kwaliteitsmanagementsysteem (documentbeheer, kwaliteitsregistraties)
 • Bedrijfsvoering (werkwijze en beheerste omstandigheden, arbeidsveiligheid)
 • Bedrijfsmiddelen (personeel, vergunningen, noodplannen, transport, inkoop, etc.)
 • Handel (opslag, gecontroleerde distributie, leveringen en afhalen, etc.)
 • Procesverbetering (interne audits, procesbeheersing, etc.)

Goede administratie
Het inzichtelijk maken van in- en uitgaande stromen op het bedrijf betekent dat er een goede  administratie moet worden bijgehouden van inkoop, voorraad en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen. Er geldt een wettelijke administratieve regeling, maar gebleken is dat de voorraadverschillen kleiner worden door bijvoorbeeld heldere werkinstructies.
Gecontroleerde distributie
Een sluitende administratie is een vereiste en de kracht van het systeem Gecontroleerde distributie. Met het digitale systeem van Stichting CDG worden distributeurs geholpen om aangewezen middelen op een overzichtelijke wijze te distribueren. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het behoud van een effectief middelenpakket door de distributie van middelen via de CDG gecertificeerde bedrijven.
Verantwoord werken
Het verhandelen van gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde wijze betekent onder meer veilig werken met goed opgeleide mensen.
Omdat er steeds ontwikkelingen zijn in de gewasbeschermingsmiddelenbranche is het van belang om het praktische en theoretische kennisniveau van de medewerkers te laten meegroeien. In een opleidingsplan zal dan ook bepaald worden welke opleidingen het personeel nodig heeft.
Bij verantwoord werken hoort ook het voldoen aan de eisen in de wet- en regelgeving. In het certificatieschema zijn niet de eisen uit de wet- en regelgeving overgenomen, maar wordt een aantal zaken genoemd die op het bedrijf aanwezig moeten zijn die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn een geldige vergunning Wet Milieubeheer, een risico-inventarisatie en -evaluatie, een calamiteitenplan en een inspectierapport met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Verbetermanagement
In het CDG certificatieschema is opgenomen dat het bedrijf zichzelf controleert en indien nodig verbeteringen aanbrengt binnen de organisatie. Hierbij wordt onder andere nagegaan of iedereen nog werkt volgens de afspraken die men met elkaar heeft gemaakt. De directie heeft hierin een belangrijke rol.
terug


19. CDG verankeren in de markt?
Als toeleveranciers staan de distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen midden in de voedselketen. De distributeurs spelen een belangrijke rol, in het bijzonder dankzij hun specifieke kennis en advisering over gewasbescherming. Wanneer wordt gesproken over geïntegreerde dan wel duurzame gewasbescherming wordt per definitie over maatwerk en/of gerichte inzet van gewasbeschermingsmiddelen gesproken. De partijen bij het convenant Duurzame Gewasbescherming (en daar buiten) zijn overtuigd van het gegeven dat adviseurs van de gecertificeerde distributie een wezenlijke rol vervullen. Aangezien ruim 80% van de telers de adviezen van gewasbeschermingsmiddelen adviseurs opvolgt, zijn ook de afzetorganisaties bijzonder geïnteresseerd in het CDG certificatieschema.
terug


20. (CDG) certificering verankeren in de Wet?
Dankzij de waarborgen in het CDG-certificatieschema wordt “free-rider” gedrag tegengegaan. Stichting CDG staat in goed contact met relevante overheidsinstanties. Beiden hebben immers een gezamenlijk belang bij het voorkomen dat bedrijven in de distributiesector het kwaliteitsniveau dat in het CDG-certificatieschema is vastgelegd niet kunnen bieden.
Met steun van de convenantpartners is in 2010 het besluit genomen om het CDG-certificatieschema te ondervangen door een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) op te nemen in de nieuwe Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Een AVV is een juridisch instrument dat de overheid in staat stelt private sectorafspraken wettelijk op te leggen aan een hele doelgroep. In het geval van CDG: bedrijven die handelen in gewasbeschermingsmiddelen. Het is daarmee te vergelijken met het algemeen verbindend verklaren van CAO afspraken.
terug


21. Wie controleert op CDG-certificering en hoe vaak?
Een certificaat zonder controle door een objectieve instantie heeft voor de ‘buitenwereld’ weinig waarde. Daarom worden controles uitgevoerd om na te gaan of bedrijven een CDG certificaat ‘waardig’ zijn. De controle op naleving van het CDG certificaat is uitbesteed aan certificerende instellingen (CI). De CI's die een CDG certificaat kunnen verstrekken is op dit ogenblik:

 • MPS ECAS

Voor het CDG certificaat zullen jaarlijks aangekondigde controles (audits) worden uitgevoerd. Bij een bedrijf met meerdere vestigingen wordt een controleschema opgesteld, waarin staat met welke regelmaat locaties bezocht zullen worden. In drie jaar tijd zullen alle vestigingen tenminste één keer worden bezocht.
terug


22. … en wanneer bedrijven meerdere certificaten hebben?
Voorkomen moet worden dat bedrijven meerdere CI’s moeten benaderen om een audit te laten uitvoeren op het “pakket” aan certificaten. Daarom is met alle erkende CI's afgesproken dat zij samenwerken met andere CI’s. De door een bedrijf gekozen CI neemt contact op met een door de Stichting erkende CI om de datum, de beoordelingsmethode en dergelijke af te stemmen. Door een goede afstemming moet voorkomen worden dat u met meerdere partijen afspraken moet maken en dat er extra tijd en kosten gemoeid zijn met de totale beoordeling van het “pakket” certificaten.
terug


23. Voor wie is CDG bedoeld?
CDG is opengesteld voor iedereen. Hierop wordt toegezien door de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Iedere onderneming kan dus een CDG-certificaat verkrijgen wanneer deze onderneming voldoet aan de gestelde voorwaarden.
terug


24. Welke bedrijven zijn momenteel CDG gecertificeerd?
Een actueel overzicht van de bedrijven die beschikken over een CDG-certificaat kunt u hier bekijken.
terug


25. Waar vind ik een BRZO voorbeeldberekening?
Voor een BRZO voorbeeldberekening kunt u terecht bij de Agrodis Commissie Milieu en Veiligheid.
terug