Organisatie


Algemeen Verbindend Verklaren CDG certificatieschema
Op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (artikel 111) kan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) (sector-) overeenkomsten tussen bedrijven die handelingen verrichten met gewasbeschermingsmiddelen algemeen verbindend verklaren.

Op verzoek van vereniging Agrodis heeft de Minister van LNV de overeenkomst waarin is afgesproken dat distributiebedrijven in gewasbeschermingsmiddelen werken conform het CDG certificatieschema, onder toezicht van een onafhankelijke stichting (Stichting CDG) algemeen verbindend verklaard. Op 1 maart 2024 is het schema voor de vijfde keer algemeen verbindend verklaard en gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 6327). Deze verlenging geldt voor de duur van vijf jaar.

Beheer van het CDG-schema door Centraal College van Deskundigen
Stichting CDG heeft een Centraal College van Deskundigen ingesteld. In het College hebben vertegenwoordigers en belanghebbenden bij het schema zitting. Het College is belast met het feitelijk beheer van het schema. Het College neemt besluiten, die door het bestuur van de Stichting CDG moeten worden bekrachtigd. Het College staat onder toezicht van de Raad voor de Accreditatie (RvA).

Audits door erkende Conformiteitbeoordelende Instellingen
Alleen bij Stichting CDG aangesloten Conformiteitbeoordelende Instellingen (CI’s) kunnen CDG-certificeringen verlenen. De CI’s sluiten een contract af met de Stichting waarin wordt vastgelegd dat men gehouden is het schema onverkort en integraal te hanteren. Tevens worden afspraken gemaakt over de wijze waarop harmonisatie wordt vormgegeven en de wijze waarop de CI Stichting CDG informeert over ervaringen tijdens de audits. Voorts zijn CI’s gehouden om een beroepsmogelijkheid conform de eisen van accreditatie te faciliteren voor het geval geauditeerde bedrijven zich niet kunnen vinden in het oordeel van een auditor. Tot slot zal de CI aanwijzingen over de norm en interpretatie van het CDG certificatieschema van de Stichting moeten naleven.

Openbaar register
De Stichting CDG heeft een openbaar register waarin de Conformiteitbeoordelende Instanties (CI) zijn vermeld die audits op het CDG schema kunnen uitvoeren. Tevens maakt de Stichting via het CDG register kenbaar welke bedrijven op basis van de AVV voorschriften zijn toegestaan om te handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen.

Meldpunt illegale handelingen
De Stichting CDG heeft een meldpunt ingericht waar illegale handelingen ten aanzien van de handel in gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden gemeld. De Stichting benadert (vermeende) overtreders en controleert op naleving van de bepalingen van de AVV. Indien nodig maakt de Stichting CDG zaken aanhangig bij het daartoe bevoegde en/of handhavende gezag.

Traceerbaarheid gewasbeschermingsmiddelen
In het CDG-certificatieschema is opgenomen dat leveringen van professionele gewasbeschermingsmiddelen aan anderen dan eindgebruikers (doorlevering) uitsluitend is toegestaan wanneer het bij de Stichting CDG ingeschreven bedrijven betreft. De individuele fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen zullen daarnaast vanuit hun Product Stewardship gedragscode alleen nog leveren aan gecertificeerde handel. Zie hier.